Algemene voorwaarden: 

Definities 

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op Rias Kindershop De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de facebookpagina van Rias Kindershop. Op verzoek zenden wij u en een digitaal exemplaar 

1.2 Rias Kindershop verkoopt nieuwe kleding, speelgoed en accescoires 

1.3 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker, natuurlijk persoon of rechtspersoon die via e-mail of anderszins een bestelling plaatst 

2 Toepasselijkheid 

2.1 Op alle bestellingen gedaan bij Ria Kindershop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden , deze voorwaarden zijn van toepassing 

2.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel door het doen van een bestelling zijn de voorwaarden automatisch aanvaard door de klant 

2.3 Van het in deze voorwaarden bepalde kan slechts met uitdrukkelijke instemming van Rias Kindershop worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

3. De artikelen 

3.1 Artikelen op de website zijn in goede staat verkerende nieuwe artikelen 

3.2 Mocht een artikel na levering afwijken van hetgeen vermeld staat op de site dan dient daarover direct contact te worden opgenomen met Rias kindershop. Houd er rekening ee dat de kleuren van de foto;s kunnen afwijken van de werkelijkheid 

4 Overeenkomst 

4.1 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan Rias Kindershop door middel door het versturen van een bestelling via e-mail of anderszins om de artikelen te leveren 

4.2 Rias Kindershop behoudt zicht het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de voorwaarde niet in acht worden genomen 

5.1 De door Rias Kindershop gehanteerde prijzen worden weergegeven in euro’s. 

5.2 De betaling dient binnen de betalingstermijn op de door Rias Kindershop aan te geven wijze voldaan te zijn voordat tot levering van de bestelde artikelen wordt overgegaan 

5.3 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in de prijs is gemaakt is Rias Kindershop niet verplicht zich aan deze prijs te houden maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteldom het artikel voor de correcte prijs te kopen 

6 Toepasselijk recht 

6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn si uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daar door bevoegde rechter in Nederland